Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Test av Nanocap på imec

Efter bara ett fåtal dagars användning av Nanocap i labbet på imec övertträffar Nanocap deras förmåga att rena från kisel! Nanocap är ansluten till imecs system för ultrarent vatten. -”Vi plockar uppenbarligen bort en hel del föroreningar från deras ultrarena vatten”, säger Miriam Åslin närvarande vid testerna.

Imec har ett internt vattenreningssystem i byggnaden (Central UPW) för att mata ultrarent vatten till sina labb. Vattnet renas med hjälp av äldre vattenreningsteknik och de kämpar med att avlägsna kisel, svavel och fosfor till rimliga nivåer. Imec har goda erfarenheter av att testa och utvärdera vattenreningsteknik och menar att man vanligtvis inte avläser resultat förrän efter det att utrustningen fått sköljas i en månad. Att Nanocap efter bara ett par dagar visar så bra resultat är anmärkningsvärt.

Det är vanligt att värdena går ner och stabiliserar sig över tid. De flesta kemiska molekyler kan hittas på de flesta ställen om din mätutrustning är tillräckligt känslig, säger en av labbteknikerna på imec.

Ultrarent vatten vid imecs laboratorie innehåller “höga” nivåer av kisel. Hög nivå i detta fall är 3-4 ppb. Part per billion eller del per miljard. För att göra en jämförelse: “3-4 ppb” är lika med “någon mm jämfört med avståndet mellan Göteborg och Stockholm.”

-“Efter bara 2 dagar i drift sänkte Nanocap imecs nivåer till under 1 ppb. Gällande svavel och järn var värdera just nu opåverkade, men förväntas sjunka med tiden. Imec är ju ett av världens ledande forskningsinstitut för halvledarindustrin, så vi får lita på vad de säger. Deras stöd är mycket viktigt för oss“, säger Andreas Tornblom, VD för Type1water.

Nanocap test at imec

After only a few days of running the Nanocap in the lab at imec, we are showing some great result. The Nanocap is connected to a feed of imec ultrapure water. -“We are purifying their already pure ultrapure water”, says Miriam Åslin present at the tests.

Imec has an internal water purification system in the building to feed ultrapure water to their labs. The water is purified using legacy water purification technology, and they struggle with removing Silica, Sulphur and Phosphor to reasonable levels. Imec are well experienced in testing and evaluating water purification technology and states that no accurate measurement will occur until the tool has been rinsed for a month. This is common practice when measuring on this level. Most chemical molecules can be found in most places if your measuring equipment is sensitive enough, says one of the lab technicians at imec.

Ultrapure water at imec struggles will “high” levels of silica. High level in this case is 3-4 ppb. Part per billion. To make a comparison: “3-4 ppb” equals “3 mm compared to distance between Detroit and Boston”.

-“After only 2 days running, the Nanocap cut this 5 times to below 1 ppb which is great news! As is comes to sulphur and iron the leves are expected to go down over time. Imec is one of the leading research institutes for the semiconductor industry, why their endorsement would mean a lot to us”, says Andreas Tornblom, CEO of Type1water.