Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Aktieägarna i Type1water AB 559269-1009, kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 30 maj, 2022 kl. 18.00. Lokal: anges till dem som anmält sig.

Aktieägare som vill delta i årsstämma, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj, anmälan görs via mejl info@type1water.se eller via formuläret, senast den 23 maj kl 16.00. Antalet platser är begränsade.

Aktieägare med förvaltarregistrera aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB senat den 19 maj, 2022.