Buy a sample of the possibly purest water in the world!

ÅRSSTÄMMA, Type1water AB (Publ.), 28 maj, 2024

 

Aktieägarna i Type1water AB (Publ.), 559269-1009, välkomnas till ordinarie årsstämma som äger rum tisdagen den 28 maj 2024 kl. 18.00. Plats: I Stockholm. Närmare information till dem som anmäler sig. Lättare förtäring.

Anmälan sker i anmälningsformuläret nedan eller per mejl info@type1water.com senast onsdagen den 22 maj 2024 kl. 16.00. Ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat innehav. I de fall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickas in i samband med anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste själva tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 20 maj 2024.   

Handlingar rörande stämman kan rekvireras från bolaget från och med tisdagen den 14 maj 2024. 

Kungörelser införda i PoIT och SvD måndagen den 22 april 2024

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av protokollförare 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Godkännande av dagordning 

8. VD informerar för det gångna året  

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

10. Beslut om:

– Fastställande av resultaträkning och balansräkning

– Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

– Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer. 

12. Val av styrelse och revisor.  

13. Övriga frågor (måste anmälas före den 22 maj kl. 16.00) 

14. Stämman avslutas

Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt.

ANMÄLNINGSFORMULÄR