Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Vi erbjuder nu Nanocap till kvalificerade användare!

Vår tillverkning av moduler har nu kommit igång och vi har börjat erbjuda Nanocap till kvalificerade användare.

Läs mer om produkten här: Link

imec

Vår prototyp Nanocap har nu provkörts på imec. Med ett inflöde av imecs renaste vatten ger Nanocap renare vatten. Detta har överraskat experterna på imec och de genomför därför en långtidtest av utrustningen för att bekräfta produktens hållbarhet. Om denna test är framgångsrik kommer imec att informera sina partners vilket blir inledningen på marknadslanseringen av Nanocap.

www.imec-int.com/en

https://www.imec-int.com/en/articles/why-our-chip-strategy-will-determine-our-future

Omorganisation

Andreas Törnblom har slutat som VD men arbetar kvar i bolaget. Aapo Sääsk har förordnats som tf. VD.

Angående anmälan av köp av aktier i Type1water

Tyvärr har vi förstått att hundratals anmälningssedlar för köp av aktier i Type1water har kommit på villovägar. Det gäller främst anmälningssedlar som skickats till oss med posten. Vi kommer försöka ta reda på varför detta har skett, för att se om det är något fel i handhavande, eller om vi på annat sätt kan lära oss av händelsen. Men vi vill vara tydliga redan nu att även om kampanjen är stängd, kommer vi skicka ut avräkningsnotor för alla de anmälningar som når oss. Villkoren som erbjuds är exakt samma villkor som erbjöds i kampanjen, även då kampanjen nu är officiellt stängd.

Vi beklagar det som inträffat och agerar nu så snabbt som det går för att förse intresserade köpare med aktier.

Har man frågor och vill komma i kontakt med oss, når ni oss på info@type1water.com eller info@xzero.se.

Test av Nanocap på imec

Efter bara ett fåtal dagars användning av Nanocap i labbet på imec övertträffar Nanocap deras förmåga att rena från kisel! Nanocap är ansluten till imecs system för ultrarent vatten. -”Vi plockar uppenbarligen bort en hel del föroreningar från deras ultrarena vatten”, säger Miriam Åslin närvarande vid testerna.

Imec har ett internt vattenreningssystem i byggnaden (Central UPW) för att mata ultrarent vatten till sina labb. Vattnet renas med hjälp av äldre vattenreningsteknik och de kämpar med att avlägsna kisel, svavel och fosfor till rimliga nivåer. Imec har goda erfarenheter av att testa och utvärdera vattenreningsteknik och menar att man vanligtvis inte avläser resultat förrän efter det att utrustningen fått sköljas i en månad. Att Nanocap efter bara ett par dagar visar så bra resultat är anmärkningsvärt.

Det är vanligt att värdena går ner och stabiliserar sig över tid. De flesta kemiska molekyler kan hittas på de flesta ställen om din mätutrustning är tillräckligt känslig, säger en av labbteknikerna på imec.

Ultrarent vatten vid imecs laboratorie innehåller “höga” nivåer av kisel. Hög nivå i detta fall är 3-4 ppb. Part per billion eller del per miljard. För att göra en jämförelse: “3-4 ppb” är lika med “någon mm jämfört med avståndet mellan Göteborg och Stockholm.”

-“Efter bara 2 dagar i drift sänkte Nanocap imecs nivåer till under 1 ppb. Gällande svavel och järn var värdera just nu opåverkade, men förväntas sjunka med tiden. Imec är ju ett av världens ledande forskningsinstitut för halvledarindustrin, så vi får lita på vad de säger. Deras stöd är mycket viktigt för oss“, säger Andreas Tornblom, VD för Type1water.

Erbjudande tom 30 juni, 2023

Inbjudan till evenemang och teckning av aktier i CWT aktier. 

Läs mer här

Capture and cap nanoparticles – Nanocap

Read more here: Link

Nanocap skickad till IMEC Leuven, Belgien

I dagarna har en Nanocap skickats till IMEC i Leuven. 

IMEC Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) är en internationell forsknings- och utvecklingsorganisation, verksam inom nanoelektronik och digital teknik, med huvudkontor i Belgien. IMEC sysselsätter cirka 4 000 forskare från mer än 90 länder; det har många anläggningar dedikerade till forskning och utveckling runt om i världen.

IMEC är välkänt för sin expertis inom miniatyrisering och tillämpbarheten av nanoteknik i nya industrier. Alla de stora halvledartillverkarna arbetar med IMEC vilka anses vara världsledande inom nanoelektronikforskning. https://en.wikipedia.org/wiki/IMEC

”Vi har haft en lång relation med IMEC och man har hela tiden visat intresse för det vatten vi kan producera. Forskning inom nanoelektronik och givetvis framtagning av de minsta kretsarna kräver ett absolut rent vatten, så intresset är lätt att förstå men ibland kan det dock ta lång tid ändå”, säger Andreas Törnblom VD för Type1water. Hos IMEC skall man testa Nanocaps förmåga att rena vatten från ett antal kända kemikalier som ställer till problem för tillverkarna, men man kommer också att analysera Nanocaps förmåga att rena från nanopartiklar. 

Ketchupeffekten

Med introduktionen av vår nya Whitepaper kring mättekniker och vad partiklar kan ställa till med ser vi ett ökat intresse för att prova våra Nanocaps. I nuläget har vi två väntande lab, ett i Tykland och ett i USA.

Mer om detta längre fram.

Resultatet av Sommarens marknadsanalys tillsammans med en av tillverkarnas marknadsavdelning pekar på några intressanta aspekter

Det råder en stark uppfattning framför allt inom Bio-Tech och Life science att lab-vatten från de stora tillverkarna är tillräckligt rent för att utföra vardagliga medicinska tester såsom exempelvis DNA analys. Kunskapen om rent vatten är mycket begränsat. Även en mycket frekvent användare av lab-vatten vet generellt inte vilka aspekter på vattnets renhet som spelar roll. Vi har tidigare beskrivit standardtekniker för vattenrening inom Life science där man inte tar bort exempelvis virus, utan använder UV-ljus för att slå ett virus i delar. Viruset blir neutraliserat, men delarna försvinner inte. Man mäter mängden av bl.a. sönderslagna virus i enheten TOC, Total Organic Carbon. Detta mått får inte överstiga vissa nivåer för att vattnet skall anses säkert att injiceras i den mänskliga kroppen. Andra föroreningar såsom exempelvis joner (vilka är lätta att ta bort och billiga att mäta) har en mycket liten inverkan vid exempelvis DNA analys – men här är gränsvärdena mycket lågt satta.

Slutsatsen är att standarder och rekommenderade nivåer för rent vatten inom Life science lab är starkt påverkad av vad man med tillgänglig teknologi kan mäta och rena ifrån. Konstigt tycker vi.

Vore det exempelvis inte bättre att helt ta bort virus från vattnet?

Lite beroende av vilken förorening man väljer att titta på är vatten från Nanocap 500-1000 gånger renare. Men vanan är så stor i branschen, och leverantörerna är så starka i sin marknadsföring att det är svårt att komma in och göra sig hörd för den stora massan.

Det finns dock de som förstår vad vi pratar om. Är man mycket intresserad av rent vatten och utför tester där man just mäter olika vattens renhet, behöver man en ”noll-nivå”. Dessa mätinstrument finner man inom olika branscher och de utför tester med metoder kallade Dynamic Light Scattering (DLS) eller Nanoparticle Tracking Analyses, NTA.

Mätinstrumentets precision är mycket beroende av noll-referensen, med logiken; Vet man vilka resultat instrumentet visar med ett helt rent vatten, utan några som helst partiklar, kan man enkelt se skillnaden mot det man vill mäta.

(Här i ligger ju också ett vanligt problem vi brottas med: Hur mäter man vatten som är renare än allt man kan jämföra med? Lite som att hur mäter man en linjal? – Med en bättre linjal. Men hur mäter man den bästa linjalen?)

Oavsett. Med ett uppenbart behov av obestridbara fakta och anlitade vi Dr Imtisal-E-Noor som är mycket kunnig inom vatten och vilka tekniker som idag används för att studera renhet. Tillsammans med henne har vi tagit fram ett Whitepaper, alltså ett underlag som för argumentationen och som tydligt visar exempel där Nanocaps Vatten är överlägset de stora tillverkarnas vatten. En reklambroschyr för forskare om man så vill.

Materialet är färdigt såtillvida att endast själva testen återstår. Vattenprover är skickade till två av de bästa labben i Europa för analys och bekräftelse.

Då rapporten är färdig kommer vi att lägga ut den här på vår hemsida.

Demo i Tyskland

Prototyperna fortsätter att tjäna sitt syfte, och en av dem skickades i juni till ett företag i Tyskland inom ultrarent vatten.

Efter att ha utvärderat ett 15-tal potentiella tillverkare, både i Sverige och EU, har vi hittat ett litet antal riktigt lämpliga tillverkare. Företaget för denna demo bygger stora system för ultrarent vatten för processindustrin. Företaget är medlem i en stor europeisk företagsgrupp som ägs av en familj med många generationer inom teknik. Syftet med demon var dubbelt. För att se om företaget kunde vara tillverkare av Nanocap, och även för att se om Nanocap skulle passa in i koncernens produktportfölj. Koncernen har för närvarande inte en renvattenprodukt för lab såsom Nanocap, och är därför intresserad av att expandera till denna marknad.

Mötena och demon gick bra. Intresset från företaget var stort. Tyvärr tar flygfrakten ut sin rätt på Nanocapen, även inuti den specialtillverkade fraktlådan. Nanocap är ett mycket känsligt labbinstrument och behövde en del service innan den fungerade som tänkt. Skador åtgärdades lätt och prestigeförlusten begränsades.

Webbinarium 30 maj 2022

Den 30 maj håller vi ett webbinarie i samband med bolagsstämman. För att ansluta till webbinariet, vänligen klicka på länken nedan (den lila texten här nedan).

Anslut till mötet

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Aktieägarna i Type1water AB 559269-1009, kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 30 maj, 2022 kl. 18.00. Lokal: anges till dem som anmält sig.

Aktieägare som vill delta i årsstämma, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj, anmälan görs via mejl info@type1water.se eller via formuläret, senast den 23 maj kl 16.00. Antalet platser är begränsade.

Aktieägare med förvaltarregistrera aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB senat den 19 maj, 2022.

Du vet väl om att det finns möjlighet till investeraravdrag?

Du som investerat i Type1Waters nyemission som skedde i samarbete med Mangold Fondkommission under 2021 har möjlighet till avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna. Detta kräver att du ansöker om investeraravdrag.

I samband med din självdeklaration yrkar du på ”investeringsavdrag” på blankett K11, ruta A.

Några verifikat behöver inte skickas in.

Verifikat skall på begäran kunna uppvisas.

Här är länk till Skatteverkets hemsida för dig som vill läsa mer kring investeraravdrag:

Investeraravdrag | Skatteverket

Med vänlig hälsning

Type1Water

Viktig information till aktieägare i HVR och Xzero angående ”gratis” aktierna i Type1 och CWT

Vi har nu efter sommaren fått en gedigen fellista från vårt emissionsinstitut på aktier som inte går att placera ut pga felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Vi har under sommaren försökt att korrigera allt eftersom vi fått in uppgifterna. Detta är dock inte hållbart då vare sig Bank eller vårt emissionsinstitut vill ha uppgifter styckevis.

Vi kommer nu att skicka ut ett brev till alla er som ännu inte fått era aktier utplacerade. Viktigt att ni följer instruktionerna noga och skickar in det till oss. Vi kommer att samla in alla uppgifter och först när större delen av er inkommit med uppgifterna kan vi skicka listan till vårt emissionsinstitut för utplacering.

Håll utkik efter brevet denna och nästa vecka, lämna korrekt uppgifter och skicka in så snabbt som möjligt!

PS. får du inget brev och har inte fått in aktierna på kontot mejla oss på info@xzero.se.

Uppdatering gällande utplacering av “gratis” aktier

Bästa aktieägare,

Vi vet att det tagit väldigt lång tid av utplaceringen av ”gratis” aktierna i erbjudandet för CWT och Type1Water. Vårt emissionsinstitut har nu inkommit med en lista till oss med de aktier som de inte kunde placera ut pga felaktiga eller saknade uppgifter. Den är omfattande så förstår att många av er ännu inte fått. Vi kommer att gå igenom denna och sända ut mejl till de som finns på listan om ev. kompletteringar. Alla som tecknat sig för dessa kommer att få aktierna om dock det tar ytterligare tid med att få in uppgifterna. Ni som ännu inte mottagit era så kallade gratisaktier ska mejla namn, personnummer, konto samt bank/förvaltare till uppgift@hvr.se. Kom ihåg att ISK samt Kapitalförsäkring tyvärr inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Miriam Åslin

Senaste uppdateringen gällande utplacering av “gratis” aktier

Nu har både CWT och Typw1 registrerats av Bolagsverket. Type1 har börjat placera ut och CWT startar nästa vecka. Alla som angett korrekta uppgifter kan räkna med att se aktierna nästa vecka (type1) och nästkommande (CWT). De som vet med sig inte inkommit med korrekta uppgifter eller felaktigt konto så som ISK eller kapitalförsäkringar, ber vi på nytt att skicka ett mejl till oss med alla uppgifter. Dvs..  Namn, personnummer, kontonummer (Ej ISK eller kapitalförsäkringar) och förvaltare (bank). Vi vill också nämna att villkoret till rätten att teckna dessa aktier var upp till  motsvarande innehav i Xzero och HVR  (inte över och inte heller om man inte är aktieägare).

Aktier kommer inte kunna placeras ut till de som det finns oklarheter kring. Vi har försökt att komplettera det vi kunnat från vår sida, men vissa finns det fortfarande oklarheter kring och vet du med dig att du glömt att ange ditt namn, personnummer eller konto (eller råkat ange ISK eller Kapitalförsäkring), mejla oss gärna dina uppgifter igen.

Vi tackar för ert tålamod med detta stora projekt och ber återigen om ursäkt för den tid det tagit.

Utfall av Nyemission i Type1 Water AB (publ)

Type1 Water AB (publ) (”Type1” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.   

Erbjudandet i korthet samt utfall

  • Efter erbjudandet ökar antalet B-aktier i Bolaget med maximalt 933 851 aktier från 10 226 691 till 11 160 542 aktier, betydande att det i emissionen tecknades aktier för motsvarande 14 941 616 SEK.
  • Priset i Erbjudandet var 16 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Type1 om cirka 178,56 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
  • Samtliga cirka 740 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats de antal aktier de önskat i Erbjudandet.  

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner har sänts ut av Bolagets emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, till de som tecknat och tilldelats aktier. Så snart inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på angivet VP-konto eller depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i juni månad 2021, vilket också framgår i fullständigt Informationsmemorandum och i Sammanfattningen av Erbjudandet.

Andreas Törnblom, VD Type1 kommenterar:

Vi är mycket stolta över det intresse som investerare visat för Type1 och vårt koncept och samtidigt väldigt ödmjuka inför det förtroende vi fått. Med en gedigen bakgrund inom forskning och tillsammans med ett flertal etablerade affärspartners har vi skapat goda möjligheter för en framgångsrik lansering av vårt koncept, vilket startar med vår produkt Nanocap. Jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av vårt koncept och lanseringen av våra produkter, säger Andreas Törnblom, VD för Type1.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Törnblom, VD Type1 Water AB (publ)
Tel: 08-660 39 64
E-post: info@type1water.com

Om Type1water:

Type1 har tagit fram ett helt nytt koncept för skapande av ultrarent vatten för labbmiljö. Konceptet är baserat på Xzero´s beprövade teknik för halvledarindustrin där de absolut högsta kraven på renhet finns. Vårt koncept går ut på att använda befintlig teknik samt den av stora erfarenhet som återfinns hos Xzero till att skapa en skräddarsydd produkt för användning i laboratorium. Produkten, som kallas Nanocap, kommer skapa ett renare vatten till ett lägre pris, och utvecklas tillsammans med Intel och andra intressenter. Dessa affärspartner kommer nu utvärdera de första prototyperna. Varianter av konceptet och en uppföljare till Nanocap avsedd för medicinsk forskning och framställning av nanomediciner diskuteras redan med intressenter från sjukhus och industri.

Uppdatering I gällande utplacering av “gratis” aktier

Vi ber åter om ursäkt för dröjsmålet gällande utplacering av ”gratis” aktier. Vi har haft problem med sammanställning av betalningar pga av många felinsättningar och saknade uppgifter. Nu påbörjas dock utplaceringen av aktierna i Type1Water. Ärendet för CWT ligger nu hos Bolagsverket i väntan på registrering, så fort vi får godkänt placeras aktierna ut.

Gällande emissionen i CWT så pågår utplacering nu.

Angående CWTs nyemission:

Om du vet med dig att du angett ett ISK-konto och väntar på utplacering, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar onoterade aktier. 

Erbjudande om “gratis” aktier

Du som är aktieägare i Xzero har per post fått 2 brev. Ett erbjudande gäller ”gratis” aktier för bolaget CWT och det andra för bolaget Type1water. Här erbjuder vi de som är aktieägare i Xzero att teckna motsvarande innehav av aktier som de har i Xzero i de båda del bolagen. En aktie i Xzero ger rätt till en ny aktie i CWT + en ny aktie i Type1Water.

Summan för hur många aktier man har och rätt att teckna finns i rutan i brevet. Här anges även den summa som ska betalas in för att erhålla aktierna.

Observera att breven är för de två olika bolagen och att det är olika summor som skall betalas in samt olika bg nr.

Följ instruktionerna på vardera brev. OBS. Det är viktigt att det görs en betalning per aktie och att information skrivs in vem som betalat (dvs. namn och personnummer) och vart aktierna skall skickas. Det går inte att lägga in i ISK-depå så ange VP-kontonummer för vanlig aktiedepå.